සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Sunday, November 4, 2018

යකඩ සිල්පර

විමල් උදය හපුගොඩ ආරච්චි මහතා ලියු මෙවර ස්වර්ණ පුස්තක සම්මනය සදහා නිර්දේශි වූ යකඩ සිල්පර පොතේ සදහන් වුන කරුණු අපට අද දවසේද වැදගත් යයි සිතෙන කොටස් ටිකක පල කලෙමි.