සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Tuesday, January 29, 2019

මගේ අම්මේ ............

කුරුන්ද උඩින් බත් කන්න ආපු අටිකුකුලෝ 
කුස්සිය ලග පිගානට ආපු ලෙන් පැටවුනේ 
දෙමලිච්චනේ ......
උබලටයි මටයි නංගිටයි මල්ලිටයි තාත්තාටයි 
කන්න දුන්න අම්මා නැහැ  
පාර දෙපැත්තේ සුදු කොඩි දමලා ......
මගේ රත්තරං අම්මා අයෙත් එන්නේ නෑ කවදාවත් 
මම තනියම කවි ලියනවා 
මගේ අම්මේ ............