සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Friday, August 14, 2020

තිබුනාලු ආදරය

 සද ගිළුණු අමාවක 

පිණි වැටුණ  එක රැක 

කදුළ සිහි කරදෙමින් 

සිහි කරයි නුබේ පෙම ........

පරණ පත් ඉරු අතර 

මුතු අකුරු බොද නොවුන 

ලියා ඇති පද දෙකක 

තිබුනාලු ආදරය .............