සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Tuesday, January 18, 2011

වනිතාවන්

කිංචිමානවිකා
මාගන්ධියා
අම්බපාලී
සිරිමා
උප්පලවන්නා
අනුලා
දොනකතිරිනා
සුරේනී
රෝසී
සමිතා
සංගීතා
අනර්කලී
පබා
....... තව????......