සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Thursday, August 13, 2020

ස්නේහය

 ගුගුරුවා රුදු එලි වැටීගෙන 
පුපුරවා ගිය අකුණු සැර එලි 
නිවා දමමින් දසත දාහය 
ඇති කලේ නිල් එලිය මිහිපිට 
මල් පිපී සුවදින් දිලී ලොව 
විහඟ මී බිගු බඹර කැල වෙත 
රසැති මී විත සොයා දුන්නේ 
කටුක බව නෙව මුලින් මතු වූ 
කෙලෙස අමතක කරමි සිතකින් 
ප්‍රේමයත් ඒ මැයි සිතේ මට 
නොපෙනෙනා නොදකිනා සිත තුල 
නොමැත වියැකී යන්නේ කිසිදා 
මා සමග හිදිනාවූ ස්නේහය .....