සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Sunday, November 12, 2017

ප්‍රතිපත්ති ගරුක හොරකම

  

හොරු හොරකම් කරනා විට
උන්වහන්සේ සිටියෝය නැගී.........
එවිටම බලය උදෙසා
තවත් හොරු රැලක්
එක පෙලට  ගත්තේය
උන්වහන්සේ සමගම .............
රැවටුනි  හුදී ජනයා නැවතත්
දෙපසට පනිති හොරු තවමත්
සැමරුම් පිළිම මැද
පවසති හොරු රැල අපට
ප්‍රතිපත්ති ඉදිරියට ගෙනයන බව
අනේ හිමියනේ
අපවත්වන ලියා තිබුනාද පොතක්වත්
හොරකම් කරන හැටි
ප්‍රතිපත්ති ගරුකව ..........