සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Thursday, October 1, 2020

බෝසත් මම

හොද නොහොද ටික පවතිනා  ලොව  

ගලා යයි සැම ගග දිගේ 

ගග නැවතුම  සයුර සමගින් 

මෝය කට මායිම්  ඉමේ  ......

වැස්ස වැස්සත් ගලා යයි දිය 

ගගක් වෙතටම හැම දිනේ.... 

සියලු වස් දොස් දරා ගන්නම් 

නොබැද ඉව්රක් ගං තෙරේ .....

සියලු දේ මා දරා ගන්නම් 

සයුර ලෙස ලොව 

හැම හැම දිනේ .........