සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Saturday, July 11, 2020

හිතාපන් මේ ඉසිබුවේ
උපන් දා සිට කරපු ගොන් කම්
මුළු රටට පල දී තිබේ
වසර 72ක් කල දේ
තමයි අප හට කෙළ වුනේ ............
නොවටිනා බොරු තරගයක් මැද
දරුවෝ ගුණ දම් වැලලුවේ
සතා ගහ කොළ තිබුණු මනු දම්
කාසි කොළ තුල දිය වුනේ ........
එකා සැමටත් සැම එකාටත්
හිටපු උන් නැත සැලකුවේ ........
නුබේ මිනියට කර ගහන්නට
 ගමේ බල්ලෙක් නැති වුනේ......
 අපිට වුන දේ නුබට වෙනවා
 හිතාපල්ලා දරුවනේ
                                                  මේ ක්‍රමය වෙනසක් කරන්නට
                                                  හිතාපන් මේ ඉසිබුවේ  ........