සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Tuesday, June 29, 2021

අම්මා කොහිදැයි හොයනවා

 Karpuramanjari: Amma (Mother)

සේපාලිකා මල් පිපි සුවදින්
හැමදාම මල් පිපෙනවා
ඇහිදලා මල් බුදුන් පිදුමට
අම්මා එයි යැයි සිතෙනවා .....
කුස්සියේ සිට හඩන පුසා
අම්මා කොහිදැයි  හොයනවා
වලිගෙ වනලා හිස පාත් කර
ටොමියා විමසා සිටිනවා ...
ලෙන් පැටවුන් ඇගෙන් බත් කෑ
පොල්කිච්චෝ තව අසනවා
කාටවත් නොකියාම අම්මා
නිවනේ සැනසී ඉන්නවා ......