සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Saturday, December 19, 2015

නාග සේන මහතාගේ මලගම
පුතා ඉන්නේ එංගලන්තේ
ඉගෙන ගත්තේ රාජකීයේ
මහ  රැජිනත් අදුනනවලු
බැදල ඉන්නේ ලොකු තැනකින්
සිවිල් සමාජයේ පොරක්ලු
පන්සලේදී,මලගෙදරදි,කඩේ පිලේ
අපට කියපු............
මහතයා මැරුන දවසේ
වල කපන්න,කොඩි දමන්න
හේවිසි හොරණැ ගහන්න
සමුර්දියෙන්,ජනසවියෙන්
කුලීයක් මලියක් කරලා 
ජිවත්වුන සයිමන්ගේ පුතාලා නෙව
පිහිටවුනේ...............