සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Saturday, September 17, 2016

ගුරු සින්දුව
නාවුල අධ්‍යාපන කලාපේ
පාසල්නොයන ළමයි ගොඩයි......
පොත් පෑන් ඇදුම් ගන්න සල්ලි නෑ
BMICH ආපු
මානව හිතවාදියෝගුරු ගීතය හොයනවා
කියවලා හොටු පෙරගෙන අඩන්න
අනේ අපොයි !