සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Friday, April 5, 2024

අම්මා

                             

                              පුතේ උඹ මට රජෙක් කී  යැයි.

අම්මගේ හඬ ඇසෙනවා.

අම්මා දුන් රජ කිරුල ඔලුවේ.

දිලිසෙමින් හිත හඬනවා........


රජ කරන්නට දිරි දෙමින් මට.

අම්ම ගත් දිරි දැනෙනවා.

මගේ අම්මට හැමදාම මම.

 බුදුන්  වෙන්නට පතනවා...........


කාලයෙන් ආපස්ස වෙත ගොස්.

තුරුලු වෙන්නට හිතෙනවා.

එදා මගේ දුක් කඳුළු පිස දෑ.

අම්මා කොහේ දැයි සොයනවා......... 


කිසිත් නොමැතිව ලොවේ කොතැනක.

තනිකමක් මට දැනෙනවා. 

අනේ අම්මේ ඒ කතාබහ.

හීනෙනුත් මට ඇසෙනවා............