සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Thursday, December 9, 2010

.......අකුරේ නිදහසට පැයූ තරු..................


වැහි අදුරේ රිදී ඉරකුත්
රලු පවනක සිසිලකුත්
මනුෂත්වට අරුතකුත්
ජාතිවාදයට කනේ පහරකුත්
අයුක්තියට යුක්තියත්
සැමදා නොමීයන මතකයකුත්
අමතක කල නොහැකිය
සොයුරනේ.........
මුන් අප රිදවන සෑම විටම
මතකය අලුත්කරමින්
ලබාදෙන ජීව ශක්තිය
ඉකි බිදින පරපුරක
අරුණැල්ලට
පලමු රිවිකිරනයි.......
සදා සමරමු
හද බැතින්