සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Wednesday, September 30, 2020

රතු මලක් පුදනවා

වප් ගෙවී ඉල් මසට 

දින ගණන් කරනවා 

ඉල් මහේ මටම වූ  

සැමරුමක් තියෙනවා ....

හඩ නගා කෑ ගසා 

කියූ හඩ ඇසෙනවා ...

මහ පොලව පාලගෙන 

අංකුරය නැගෙනවා ....

නොමැකෙනා අතීතය 

මතකයට නැගෙනවා ...

සැමරුමක් ඇති තැනෙක 

රතු මලක් පුදනවා ............