සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Friday, March 26, 2010

ලංකාවෙ මිනිසුන් තමන්ට අදරය කරන අවංක මිනිසුන් හදුනා නොගන්නේ ඇයි?