සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Thursday, September 30, 2021

කොහේ විසිරි ගියේද ප්‍රේමය

 හිතක් පිරුනා ප්‍රේමයෙන් 
අකුරු කල පින් බිමක සුපිපුණ 
විදුලි පරිපථ තුල ගලා ගිය  
ඇදපු සිතුවම් වලම බොද වුන 
නුබට මට අමතකම  නොම වෙන ........

සිත් තුලින් අප දෙදෙන හැදුනුව 
කිසි දිනක වෙන් නොවන බව සිතු 
නුබට පමණක් හදේ ලියවුන 
කොහේ වියැකී ගියේ ඒ පෙම ......

සතුට සමගින් සිව්  වසක් තුල
එකට සිට ගත් දැනුම සමගින 
සිහිනයක් ලෙස සිත ඉතිරි කල 

කොහේ විසිරි ගියේද ප්‍රේමය ..........