සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Saturday, September 26, 2020

අම්මාගේ ආදරය වගේ


සැමරුම් කුළුණු බැද 
පරපුරකින් ඉදිරි 
ගැරහුම්  ලබා දෙන්නේ කිම 
අම්මේ,
අළු වැලලු තැන ගහක් සිටෙව්වා 
මිනිසුන්ට දෙන්නට සෙවන 
පිං සිදු වේවි අම්මාට ... ..
ඒ ගහ ඔක්සිජන්දේවි 
සියලු සත්වයින්ට 
අම්මාගේ ආදරය වගේ 
ලෝකයටම ............