සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Thursday, February 14, 2019

අම්මාට පතනෙමි බුදුන් මග ............කාසියට ශිල්පය ලබා දෙන 
මා තොටේ ගුරු වරු හොයා යන 
උගත් මිනිසෙක් හෙට තනන්නට
හෙලු දහදිය නිමක් නැත මට ................
සියක් දහසක් බුදුන් බුදුවුන 
හිරු නැගී සියොතුන් සිනා සෙන 
සෑම හිමිදිරි උදෑසනකම 
පතන්නෙමි බුදු බව නිරන්තර ............
කළු කපා එළියේ පිබිදගෙන 
උයා බත් බැද හිස දරා ගෙන 
මගේ ලෝකය ගොඩ නගා දුන් 
අම්මාට පතනෙමි  බුදුන් මග ............