සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Tuesday, April 3, 2018

නුබත් ආවා මෙමා දුටුවා .......

මිට අවුරුදු විස්සකට පෙර 
ඩෙනිම් කලිසම් නොමැති කලෙක 
දුබුරු පාටැති ඒ සොදුරු මග  
දෙස බලා සිටියානේ දවසක  
ටච් පොන් ගෙන ඩෙනිම් ඇදගෙන 
සන් ග්ලාස් ඇස දමා වට කොට.............
පිටේ එල්ලුන ගමන් මලු ඇති 
සිනා කෙලි කවටක් මුවේ නැති 
තමන් තනි  ලොව අතර මං වුන 
හෙඩ් ගැජට්ටුව දෙසවනේ ඇති 
කොහේ යනවද දන්නෙවත් නැති 
අපි එදා සිහිනෙන්නුත් නොදුටුව 
ලෝකයක එක මුල්ලකට වී 
යොවුන් නව කුමරියන් අතරින් 
සිනා සී පොත් මල්ල අරගෙන 
චාම් මල් ගවුමෙන් සැදී ගෙන 
නුබත් ආවා අතීතයේ සිට ...........