සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Wednesday, January 27, 2016

බුදු හාමුදුරුවනේ එනපොට හොද නෑ.....මල්ලව සල්වනයෙන් අධිකරනයට ආපු සුභද්‍ර
අභද්‍ර වචන කියනවා.....
නාලාගිරි පරපුරේ පැටව් හොරකම් කරපු දේවදත්ත
පාර්ශවයේ අයත් ඒකට උදව් කරනවා...........

පූගති තිස්ස හිමියන්ට සාත්තුකරන්න ඒපා කියපු
සාත්තු සෙවකයන් නොමග යවපු මක්කලී ගෝසාල
අජාසත්තට එකතුවෙලා මොර දෙනවා..........

සැරියුත් මුගලන් හාමුදුරු වරු
වගේ වගක් නැතුව
භාවනා කරනව...............
අනේ අපි
පව් ගෙවනවා........