සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Tuesday, September 17, 2019

මාතු පෝෂක


ගිලන් හල ගෝකන්න පුර ගොස් 
කොලොන්තොට එන මාවතේ 
හඩන දුරකථනය නවත්වමි 
වරකපොළ කඩ මායිමේ.......
අසා සුපුරුදු හඩක් පෙර දින 
ඇමතුවා මතකෙට නැගේ 
මගේ අම්මා නොකී රහසක් 
පැවසුවා හද වැලපුණේ .........
ලොකු පුතා මගේ බුදු වෙයන් 
මම පතනවා මගේ නංගියේ 
කියූ වදනින් මාතු පෝෂක 
ජාතකේ මා තනි වුනේ ..........
ගිගුම් සැර හඩ අකුණු නොවැදී 
ගැලු අනෝරා සාගරේ 
නුවර පාරම තෙමා දැමුවා 
මගේ අම්මාගේ ආදරේ ............