සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Saturday, May 11, 2019

අතීතයට යන පාරක් ඇත්නම් .............


මුළු සිතම මගේ උදුරාම අරන්
දුන් දුක් සිත කොන සැගව ඇති
පටු මාවත් අපි වන පොත් කල තැන්
නුබේ සිතෙත් ඇති යයි සිතමි.......................
සිව් වසරක් තුල එකටම ආ මග
හැරී බැලුවොතින් සොදුරු ඇති
අතීතයට යන පාරක් ඇත්නම්
කටුව යන්න  මගේ සිත කැමති ..............
මටත් නොකිය නුබ නික්මී ගිය හැටි
තවමත් මතකෙට නගනු හැකී
ප්‍රේමය හදුනා ගත් මම සැමදා
නුබට වෛර නොකරම හිදිමී ..............