සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Saturday, March 17, 2018

යට ගැසීම

නීති සදා 
කොටු කරලා 
හිර කරලා 
වද දීලා 
ඇන ගහලා 
හු කියලා 
වෙඩි තියලා 
තව බැරිනම් 
Block කරලා 
ගිනි තියලා 
මුර දමලා
උන් ඔක්කොම 
එකතුවෙලා 
යට ගහන්න 
බැහැ කිසිදා 
"සත්‍යය "