සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Saturday, October 31, 2015

තෙලිදියවිල සුන්දර මතකය -1

මීට අවුරුදු 21 එහා ගියපු මගේ පාසල් මතකයන් මම අද ලියන්න පටන් ගත්තා අපේ පාසල මාර/තෙලිජජවිල මධ්‍ය විද්‍යාලය.කන්නන්ගර මැතිතුමා හදපු පාසල් වලින් එකක් අපේ පාසලත්,අකුරැස්සෙන්,වැලිගමින්,මාතරින් පහේ ශිෂ්‍යත්වය හා ඇතුලත්වීමේ විභාගය සමත් වුන දක්ෂ ළමයින්ගේ සරසවිය.1987 -1994 මගේ කාලය.ජිව විද්‍යා,ගනිත අංශය අපි එකටම හිටපු යාලුවො හදපු  පත්තරක් මම මෙ පල කරන්නේ පොටොකොපි මැශිමක් පෙනත්ක්මානයක නැති SMS,ජංගම දුරකතන් නැති කාලේ අපේ පත්තර හොදද බලන්න.