සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Sunday, June 19, 2016

ප්‍රයිවට් ප්‍රැක්ටිස්


සමරනායක දොස්තර මහත්තයා 
චැනල් වලමයි ඉන්නෙ ටවුමෙ තියන 
හැම වෙලාවෙම 
ඉස්පිරිතාලෙ නැතිනිසා 
අපි යන්නෙ චැනල්වලටමයි 
ඒක ප්‍රයිවට් ප්‍රැක්ටිස් 
කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ................
විද්‍යාව උගන්වන අරියරත්න මහත්තයා
උගන්වන වෙලාවෙ පාසලෙත් නැහැ
හන්දියෙ මඩුවෙ උගන්වනවා 
යන්නෙ හයිබ්‍රිඩ් එකකින් 
නෝපේත් ගිහින් අධ්‍යක්ෂ වුනා
ඒක ප්‍රයිවට් ප්‍රැක්ටිස් 
කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ................
M.L.T.සුමනසිරි උදේට එකතුකරපු 
ලේ සාම්පල් ටික ඉස්පිරිතාලෙන් කරලා
හවසට රිපොට් දෙනවා 
එනකොට  හොරෙන් රිජන්ට් හෙමත් ගේනවා 
බැලු වෙලවක් ඇත්නම් 
හන්දියෙ ලැබ් එකේ
ඒකත්  ප්‍රයිවට් ප්‍රැක්ටිස් 
කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ................
ඉතිo අනේ 
පොලොසියෙ ලොක්කෙක් වෙච්ච
වාස් මහත්තයා ප්‍රයිවට් ප්‍රැක්ටිස්  නිසා
මහ උලු ගෙදර ගියා 
එතන නම් ප්‍රශ්නයක්............