සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Saturday, October 20, 2018

මහා මායා

බුදුන්ටත් වරමක් දෙමින් සොද 
මහා මායා පැතුවා සේ 
මටත් පැතුමන් පතා ඒ ලෙස 
ඇයිද නෙතු අසරණ කලේ .................
දරා දසමස් කුස හොවා ගෙන 
උන්හපුලු දෙන සේ එදා 
මහා සයුරක ජල බිදිති ලෙස 
නුබේ පෙම ලොව රජ කළා ....
නුබේ ලෝකයේ එකම රජු මා 
කිරුළු හිසමත රදවලා 
මේ තරම් ප්‍රේමයක් යමෙකුට 
නොමැත කිසි දින හමු වෙලා .....

Thursday, October 18, 2018

සතුට


ඉඩක් දෙනු මැන මටත් චුට්ටක් 
නුබලගේ බංකුව බෙදා ...
මමත් හිටියා තාම මතකයි 
ඔය වගේ බලමින් එදා .......
දුගී දුපත් මගේ හිත අද 
හඩනවා නුබලා නිසා 
කුමන කරුමෙද කවුරු කෙරුවේද
 අපි එකම බන්කුවේ සදා .......
හිනා අහිදින පාට ලෝකය
 හරිම බියකරු වේ මෙදා
 සෑම කල් අපි හිදිමු ඔය ලෙස
 ඒ සතුට නොනිමෙයි සදා ............