සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Tuesday, June 28, 2016

කාලා කරුවා
ප්‍රශක්තී නොකියවන 
වන්දිභට්ටිකම් නොකරන 
දිලිදුකම පීඩනය
ගසා සූරා කෑම
වoචාව දූෂණය
මිනිසුන්ට ලියාදෙන
කියාදෙන මිනිසා 
දුප්පතෙකි සැමදාම ...................
රජුන් හට ගී ගයන 
මැතියන්ට කවි ලියන
රෙදි නැතිව කඩේ යන
බුදුන්ටත් රජු අන්දන
රජා සක්විති කරන 
ජාන මෙහෙයුම් කරන
සැනකෙලියේ රස බලන
ජාතියට වින කරන .............................
වැඩියෙන්ම ණය ගිලින
පුoචි තිරයේ ඉදන්
අමුලික පච කෙලින
ඉතිහාසයේ හොරා කන 
කම්බ හොර තට්ටයින්
කාල කරුවන් නෙවද ? .................