සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Thursday, November 1, 2012

උගේ මනාපය


මචං
ජීවිතේ බරයි
වියදම සැරයි
බැංකු ණය ගෙවනවා
ගේ බාගෙට හදලා
දෙන්නාගේ පඩිය මදි
දැන් ජීවත් වෙන්න
හැමදේම ගනන්
කියපං මට
මේකෙන් ගොඩ යන්න මගක්
හරි කියපං උඹ
කාටද? චන්දය දුන්නේ
සුබ අනාගතයක් බං
"කෙලිය"

No comments:

Post a Comment