සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Wednesday, December 23, 2015

පොප් ආතල් එකඅනේ එන්රික් ඉග්ලේසියස්
නුඹ වෙනු වෙන් දහසින් බැදි පියලි
වියදම් කරපු අධම නරි රැල දුටුවාම
මට නරි ගැන හිතුනා දුක................
88 වෙනි උපන් දිනය දා
සංගීත පාසලක් සදන්නට
වෙර දරන අමරදේවට
මොනවා හිතෙනව ඇත්ද
මෙවා දුටුවාම.............................

No comments:

Post a Comment