සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Thursday, September 23, 2021

ජාතියක් නැති ගැහැනියක් ඇති
පුස්තාකාලෙට ගිනි තැබූ වුන්      
ශුද්ධ මනුදම්  වැනසුවා
සුළගේ පා වුන කඩදාසි වල
අකුරු හඩමින් ඉගිලුනා ...........
මන්ද අනුමත කලේ මිනිසුනි
හදවතින් ලේ විසිවුනා
දමිල සිංහල  දැනුම පොලවට
සැමට එක ලෙස ගැලපුනා ......
බලය මෝහය උපන් නොමිනිස්
හිත් අදුරු කම පැතුරුවා
ජාතියක් නැති ගැහනියක් ඇති
මිනිස්කම ලොව දිලිසුනා
අසුන්දර ඒ අදුරු දිනයක
උල ලේන්  හඩ පතුරුනා ............


 

2 comments: