සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Saturday, February 11, 2023

තනිකම තවම තියෙනව

 පුරා විසි වසරක් ගෙවී ගොස් 

දුටුව නාවල හන්දියේ 

අපි තැබිලි බී පවස  නිමවූ 

සිසිල දුන් කොට්ටම්බ ගසේ .............

හිතා ගන්නට බැරි තරම් උස 

ඉහළ ගොස් ඇත කද ගසේ 

සිතේ තනිකම තවම තියෙනව 

ගසේ උසට්ම රිසි ලෙසේ........


සිනා කෙලි කවටින් පිරි ගිය

සොදුරු සැගවුන ඒ යුගේ 

ජිවිතේ යලි එන්නේ නැති බව 

දන්නේ අපි දෙන්නාම නේ ............


1 comment: