සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Friday, January 27, 2023


 හරි පුදුමයි අවුරුදු 27 ගිහිල්ලත් උන් එකතු වුනා එක දවසක සතුටු කදුළු මැද හිනැහෙන්නට එක්ව කතා කරන්නට ඒ අතීතය ගැන ,ආර්දනියයි ඒ හමුවීම .

2022  නොවම්බර් මාසේ 7වෙනිදා  

No comments:

Post a Comment