සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

......සිනහව කදුල දුක පිරි ජීවිතයේ විවිධ ඉසව් රසවත් ලෙසින් ලියන්නට.....

Friday, January 27, 2023

සදාතනික ප්‍රේමය

සදාතනික ප්‍රේමය ඔබ
සිහිනෙන් ගෑ සුවඳක් ඔබ
සිතුවිල්ලෙන් වෙලුණු සිතට
සැහැසි ලෙසින් එබෙන සබඳ,
සිහින ලොවේ සොඳුරු මතක
මහ පොළොවේ නැත කිසි කළ
මහ පොළොවේ සැබෑ රූප
සොඳුරු නොවේ සිහින අතර.
මතක සිහින තුළ වැජඹෙන
සොඳුරු සුවඳ සැමදාක ම
වදනින් ගිලිහෙන්න නොදී 
සිත පත්ලේ සුරකිමි මම
                                        
  නි ර් මා ණ  අ  යි ති ය
 ----මා ලා  මං ග ලි කා----- 


 

2 comments: